Privacy voorwaarden

Stichting Vliegramp MH17

 

De Stichting Vliegramp MH17, gevestigd aan de……………………, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Stichting Vliegramp MH17, ……………………………….. www.stichtingvliegrampmh17.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Vliegramp MH17 verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele gegevens over uw activiteiten op onze website
 • De na(a)m(en) van het slachtoffer/de slechtoffers van wie u de nabestaande bent

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingvliegrampmh17.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting Vliegramp MH17 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en andere informatiedragers
 • U te kunnen benaderen bij actualiteiten en/of enquêtes of onderzoeken
 • Om eventueel goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw donatie

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Vliegramp MH17 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting Vliegramp MH17) tussen zit.

De Stichting Vliegramp MH17 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Excel, voor het registreren van uw gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief en andere informatiedragers of enquêtes.
 • Excel, voor het registreren van onze donateurs om deze middels brieven en mails te bereiken.
 • Survey Monkey voor het maken, en verwerken van enquetes
 • Mailchimp voor het verzenden van emails en nieuwsbrieven
 • In2Event voor bezoekersregistratie herdenkingen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Vliegramp MH17 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

Totdat u schriftelijk heeft aangegeven niet langer geregistreerd te willen zijn bij de stichting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Vliegramp MH17 verstrekt uw gegevens niet, behoudens om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting Vliegramp MH17 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Vliegramp MH17 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Stichting Vliegramp MH17 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingvliegrampmh17.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Vliegramp MH17 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Vliegramp MH17 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtingvliegrampmh17.nl